Údržba tryskací kabiny

Servis a údržba tlakových a injektorových kabin.

 

CAB-110P, CAB-135P

pin-location-fix-repair-icon-logo-design-element-can-be-used-as-as-complement-to-95599491

 

 • Pro spolehlivý a stále účinný chod tryskací kabiny, je nutné dodržovat pravidelné servisní úkony a údržbu.
 
 • Každý typ kabiny ať už se jedná o injektorový, tlakový systém nebo kabina pro tryskání s vodou, vyžaduje určitou kontrolu dílů jelikož jsou velmi namáhány a často je nutné provést jejich výměnu.
 
 
O jaké díly jde? Níže uvádíme základní pravidelné údržby a servis dílů, které podléhají opotřebení.

Provádíme servis a údržbu tryskacích kabiny od výrobců Clemco, Contracor, Blastcor a jiné..

 

783816015199409

 

 

V případě problémů s kabinou, také níže uvádíme základní úkony pro jejich řešení..

 

 

 

 

Údržba

 

 

Denní údržba

 

1. Zkontrolujte zda nejsou v sítku pod cyklónovým odlučovačem (pokud je jím kabina vybavena) hrubé nečistoty, pokud ano, odstraňte je.

 

2. Vypusťte předfiltr, častěji v případě potřeby, nebo pokud je vidět vodní mlha vycházející z trysky. Vlhký vzduch zabraňuje toku médií. Pokud vlhkost přetrvává, může být zapotřebí kondenzační sušička vzduchu.

 

3. Ujistěte se, že hadice a armatury nejsou opotřebované.

 

4. Zkontrolujte stav gumových rukavic zda nejsou poškozené.

 

5. V případě tlakové tryskací kabiny musí být dávkovací ventil pravidelně kontrolován z důvodu opotřebení. Pro prodloužení životnosti ventilu pravidelně kontrolujte vnitřní opotřebení gumy a v případě potřeby jej vyměňte.

 

 

Měsíční údržba (nebo po každých 160 provozních hodinách)

 

1. Zkontrolujte stav filtrační patrony a v případě značného znečištění ji vyměnte.

 

2. Pravidelně kontrolujte stav těsnění kolem dveří a okenního průzoru.

 

3. V případě, tlakové tryskací kabiny zkontrolujte pneumatický ventil a všechny pohyblivé části uvnitř ventilu. Pokud vypadají opotřebované, vyměňte je, aby nedošlo k jejich poškození.

 

4. Zkontrolujte stav trysek

 

 

 

Doporučené výměny

 

Výměna gumových rukavic


Pro komfort obsluhy jsou součástí speciální rukavice pro statické odpuzování. Během tryskání se individuálně rukavice mění. První známkou poškození mohou být nadměrné statické otřesy. Rukavice jsou drženy na místě kovovými svorkami na vnitřní straně skříně. Při výměně uvolněte svorky pomocí šroubováku, vyměňte rukavice a utáhněte svorky.

 


Výměna trysky


Tryska by měla být vyměněna, pokud se její průměr zvýšil o maximálně 2 mm (nebo dříve, pokud se tlak výrazně sníží). Ujistěte se, že těsnění trysky je na svém místě před nasazením trysky do držáku trysky.

 

 

 

Výměna bezpečnostních oken


Demontujte dvě matice okenního rámu, které se nacházejí na horním okraji okna, a otevírejte rám okna. Prostřednictvím otvoru dveří zatlačte okno pro jedno použití zezadu a vyjměte jej zepředu. Zkontrolujte těsnění okenního rámu jak na okenním rámu, tak na skříňce. Pokud je jedno těsnění poškozeno, vyměňte jej za sekci

 

 

 

Výměna těsnění oken


Vyměňte těsnění okenního rámu a těsnění otvoru kabiny při prvním signálu úniku abraziva kolem okna nebo pokud se těsnění jeví jako poškozené. Při výměn skla průzoru zkontrolujte těsnění. Demontujte sklo průzoru a rámeček okna podle části. Odstraňte veškeré staré těsnění a vyčistěte povrch skříně a rám okna. Osušte krátkou část lepicího podkladu z těsnění pásky a přilepte těsnění Odlupujte plochu pod starým těsněním podle potřeby, upravte těsnění kolem poloměru a nalepte nové těsnění. Ořízněte těsnění tak, aby zapadlo a stlačilo své konce.

 

 

Výměna gumové trubky dávkovacího ventilu SGVGumová trubka uvnitř dávkovacího ventilu SGV je vystavena otěru a opotřebení během provozu kabiny a musí být při opotřebení vyměněna.

Chcete-li vyměnit gumovou trubku, uvolněte šrouby na horní přírubě (4) a odpojte ventil SGV od trysky (1). Povolte matice (7) ze šroubů s hlavou (5) na spodní přírubě (2) a uvolněte ventil SGV z příruby. Uvolněte matice (8) z šroubů (6) a vytáhněte ventil. Demontujte a vyměňte starou gumovou trubku. Znovu sestavte ventil SGV a tryskací stroj v opačném pořadí.

Ventil SGV rozklad

 

Výměna filtrační vložky

 

 

Zavřete přívod vzduchu do odsávací skříně a odvzdušněte veškerý vzduch z tlakové nádoby impulsů.

 

 

Odšroubujte křídlové matice a vyjměte dvířka sběrače prachu. Odmontujte přídržnou matici kazety, podložku a těsnění. Chcete-li vyjmout kazetu, posuňte ji rovně dolů, dokud nezaklapne držák. Vyčistěte všechny části, které budou znovu použity, zejména v oblasti těsnění filtrační vložky. Odstraňte veškerý zbytkový materiál (těsnění) z těsnicího povrchu. Nainstalujte novou vložku a těsnění. Utáhněte pojistnou matici, dokud se kazeta nemůže pohybovat rukou a utáhněte matici o jednu celou otáčku.

OBR1

 

Výměna gumového kuželu a O-kroužku

 


Chcete-li vyměnit gumový uzavírací kužel (4) a O-kroužek (5), odpojte nádobu(2) od cyklónu (1). Nejprve uvolněte šrouby (7) na přírubě, která zajišťuje vysokotlakou nádobu, a opatrně zvedněte vysokotlakou nádobu. Zkontrolujte těsnící těsnění (6) pro opotřebení nebo poškození a v případě potřeby je vyměňte. Potom uvolněte kroužek (3) dodávaným klíčem (8). Po uvolnění kroužku odstraňte starý Okroužek pomocí prstu, šroubováku tak aby se Okroužek vytáhl z drážky. Zatlačte nový O-kroužek zcela přes otvor a poté ho vložte do drážky. V posledních několika milimetrech vytáhněte gumový O-kroužek a nechte ho "vyskočit" na své místo.

 

OBR2

Uzemnění kabiny

 

Uzemněte kabinu, tak abyste zabránili vzniku statické elektřiny. Pro uzemnění připojte externí uzemněný vodič k uzemňovacímu oku na plášti skříně.

 

 

 

 

Řešení problémů..

 

 

Špatná viditelnost v kabině

 

 

Možnosti:

 

 • Může být způsobena zanesenou filtrační vložkou. Pravidelně vyprázdněte zásobník na prach. V případě potřeby zkontrolujte a vyměňte patronu.
 • Dávkovací ventil je příliš otevřený. Ventil uzavřete a pomalu ho otevírejte dokud nezačne vycházet abrazivní materiál z trysky (zpravidla je doporučeno nastavit méně písku).
 • Používání příliš měkkých médií, které se rychle rozpadají, nebo příliš jemné nebo opotřebované abrazivo
 • Omezený průtok k odsávání. Zkondrolujte hadici zda není poškozená nebo přicpaná.Snížení rychlosti tryskání

 

 

Možnosti:

 

 • Malé množství tryskacího materiálu v zásobníku. Zkontrolujte množství a případně doplňte médium.
 • Nesprávné nastavení dávkovacího ventilu.
 • Snížení tlaku vzduchu. Nefunkční regulátoru tlaku, Zanesený filtrační prvek v odkalovači.
 • Tryskací hadice je zablokována. Blokování může být důsledkem nesprávného nastavení dávkovacího ventilu umožňujícího průtok těžkého média nebo vniknutím tělesa, např. část hadice (při velkém opotřebení)
 • Opotřebená tryska. Zkontrolujte a popřípadě ji vyměňte.
 • Opotřebená hadice. Zkontrolujte, zda není hadice netěsná nebo opotřebovaná a popřípadě ji vyměňte.
 • Médium je vlhké. Časté zacpávání v blízkosti dávkovacího ventilu mohou být způsobeny vlhkostí.

 

Zablokovaná tryska

Možnosti:

 • Poškozené nebo chybějící síto umožní velkým částicím projít a zablokovat trysku. V případě potřeby vyměňte nebo znovu nainstalujte.
 • Příliš bohatá směs média. Upravte směs média a vzduchu.

 

Do trysky jde pouze vzduch

Možnosti:

 • Ujistěte se, že abrazivní materiál je v zařízení.
 • Zkontrolujte, zda není dávkovací ventil v uzavřené poloze.
 • Zkontrolujte, zda není dávkovací ventil blokován poškozenou gumovou trubkou nebo cizím tělesem. Uvolněte tlak v zařízení, otevřete dávkovací ventil a zkontrolujte cizí předměty.
 • Ujistěte se, že přívodní potrubí k dávkovacímu ventilu není blokováno cizím tělesem
 • Dávkovací ventil média vyžaduje servis.

 

Médium ani vzduch neprochází tryskou

Možnosti:

 • Uvolněte tlak v zařízení a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození trysky.
 • Zkontrolujte, zda je tlaková jednotka natlakována stisknutím nožního pedálu.
 • Zajistěte, aby se dávkovací ventil a vzduchový ventil otevřel.

 

Tryskání nelze zastavit

Možnosti:

 

Po uvolnění pedálu musí být vzduchový ventil uzavřen. Pokud tomu tak není, prohlédněte vzduchové vedení pro pedál a zkontrolujte samotný pedál..

 

 

 

Tryskací proces nelze spustit

 

Možnosti:

 

 • Ujistěte se, že vzduchový kompresor je zapnutý a ventil přívodu vzduchu je v otevřené poloze.
 • Zkontrolujte, zda je regulátor tlaku vzduchu nastaven min. na 3 bar.
 • Bezpečnostní blokování dveří musí být v pořádku. (zda je jím kabina vybavena)
 • Zkontrolujte opotřebení gumového kuželu a O-kroužku.
 • Blokované nebo netěsné vzduchové vedení. Zkontrolujte integritu všech armatur.
 • Trojcestný ventil v nožním pedálu je vadný. Zkontrolujte zarovnání pedálu a tlak ve vstupní a výstupní trubce.
 • Zajistěte, aby byly hadice správně namontovány na nožním pedálu nebo na regulátoru.

 

Nefunkční nožní pedál

Možnosti:

 • Po uvolnění musí být 3-cestný ventil vytažen vzduchem. Pokud tomu tak není, zkontrolujte pedál.
 • Zkontrolujte vzduchovou hadici, která vede k rozvaděči skříně. 

 

Průtok těžkého abraziva

Možnosti:

 • Zajistěte, aby byl dávkovací ventil otevřen.
 • Průtok médií může být příliš vysoký. Nastavte dávkovací ventil média podle bodu
 • Pokud seřízení dávkovacího ventilu nereaguje ne průtok média, vyčistěte médium. Odtlakujte, vypněte a odpojte od přívodu vzduchu. Demontujte a zkontrolujte dávkovací ventil pro opotřebení.

 

Nárůst průtoku média

Možnosti:

 • Dávkovací ventil je vadný. Demontujte dávkovací ventil a zkontrolujte, zda nedochází k nadměrnému opotřebení dílů.

 

Statické šoky

Možnosti:

 • Kabina nebo obsluha není uzemněna. Abrazivní otryskávání vytváří statickou elektřinu. Kabina musí být uzemněna, aby se zabránilo statické tvorbě. Pokud šoky přetrvávají připojte malý zemnící vodič (například popruh na zápěstí) od obsluhy ke skříňce.
 • Vyvarujte se držení dílů z roštu.