Údržba tryskací jednotky

   

Servis a údržba pískovaček.

 

 

druckstrahlgeraet-contracor-dbs-100-rcs-dbs-200-rcs pin-location-fix-repair-icon-logo-design-element-can-be-used-as-as-complement-to-95599491
 
  • Mobilní tryskací jednotky stejně jako jakékoliv jiné zařízení, vyžaduje údržbu a pravidelný servis. Některé díly podléhají opotřebení a celkové únavě materiálu.
 
  • Níže uvádíme pravidelné kontroly a údržbu tak, aby se předcházelo problémům a nedocházelo tak k prostojům.
Provádíme servis a údržbu tryskacích mobilních jednotek od výrobců Clemco, Contracor, Blastcor a jiné..
 
783816015199409

 

V případě problémů s tryskací jednotkou, také níže uvádíme základní úkony pro jejich řešení.

 

 

 
Údržba
 
 

Denní údržba

 
1. Zkontrolujte přítomnost vody u vývodu z dávkovacího ventilu. Pokud je přítomna voda, zkontrolujte stav filtru (odlučovače). 
 
2. Ujistěte se, že je gumový klobouček spínacích kleští v dobrém stavu. Pokud vypadá špatně nebo je opotřebený, vyměňte ho.
 
3. Ujistěte se, že hadice a armatury nejsou opotřebované.
 
 

Měsíční údržba (nebo po každých 160 provozních hodinách)

 
1. Zajistěte, aby byl tlumič odfuku a jeho potrubí ve správném stavu.
 
 

2. Zajistěte, aby nedošlo k úniku všech vzduchových spojek.

 

3. Demontujte pneumatický ventil RCV/ RSM a zkontrolujte všechny pohyblivé části. Pokud vypadají opotřebované, vyměňte je, aby nedošlo k jejich poškození. Namontujte ventil a namažte jeho pohyblivé části mazacím olejem pro všeobecné použití.
Pro výměnu stačí zakoupit opravná sada nikoliv celý ventil.

 

 

Manuál RCV ventil:

Manual_RCV_EN_DE_RU_v2_1_WEB.pdf

RCV 11

 

 

 

 

 

Údržba spínacích kleští

 
Spínací kleště, kterými se ovládá proces tryskání vyžadují pravidelnou min. měsíční údržbu. Může docházet k zanesení otvoru pro výdod stlačeného vzduchu a tím se mohou stát kleště nefunkčními. Demontujte TWIN hadici a páku, poté odšroubujte vrchní díl dle manuálu. Zkontrolujte stav gumové dosedací plochy a případně ji vyměňte. Vnitřní část opláchněte vlažnou vodou a zkompletujte. Ještě před opětovným zapojením TWIN hadice doporučujeme tuto hadici pročistit stlačeným vzduchem.

 

Manuál spínací kleště:

Manual_DMH_EN_DE_RU_v.1.0.pdf

Kleště DMH

 

 

 

 

Doporučené výměny

 

Výměna pryžového kuželu (kloboučku)

 
Otevřete kontrolní dvířka zařízení, abyste získali přístup k tlakovému ventilu (gumovému kuželu č. 21). Vyšroubujte vodicí trubku s gumovým kuželem. Namontujte nový kužel a našroubujte vodicí trubku zpět na místo.
 

 

 

 

 

Výměna O-kroužku

 
Kroužek je vyměnitelný skrze otvor pro plnění zařízení. Vytáhněte starý kroužek č. 22, vložte nový prstenec do drážky a silně jej zatlačte, abyste správně nastavili polohu.

 

3825a542ce677edc54cc8b183f44c5b8

 

 

 

Výměna gumové trubky dávkovacího ventilu SGV

Gumová trubka uvnitř dávkovacího ventilu SGV je vystavena otěru a opotřebení během provozu kabiny a musí být při opotřebení vyměněna.
Chcete-li vyměnit gumovou trubku, uvolněte šrouby na horní přírubě (4) a odpojte ventil SGV od trysky (1). Povolte matice (7) ze šroubů s hlavou (5) na spodní přírubě (2) a uvolněte ventil SGV z příruby. Uvolněte matice (8) z šroubů (6) a vytáhněte ventil. Demontujte a vyměňte starou gumovou trubku. Znovu sestavte ventil SGV a tryskací stroj v opačném pořadí.
Ventil SGV rozklad

 

 

 

Výměna trysky


Tryska by měla být vyměněna, pokud se její průměr zvýšil o maximálně 2 mm (nebo dříve, pokud se tlak výrazně sníží). Ujistěte se, že těsnění trysky je na svém místě před nasazením trysky do držáku trysky.
 

 

 

 

 

 

Řešení problémů..

 
 
 
Abrazivní rázy (pulzy)?
 
Při spouštění stroje jsou abrazivní rázy do jisté míry normální. Avšak pokud kolísání neustává, měli by jste stabilizovat abrazivní průtok rychlým zavřením a otevřením kulového kohoutu potrubí zařízení. Abrazivní rázy jsou často výsledkem zvýšeného obsahu vlhkosti ve stlačeném vzduchu. Sušička vzduchu nebo dochlazovač je ideálním řešením těchto problémů.
 
 
Mokrý abrazivní materiál
 
Chcete-li odstranit mokré abrazivo z nádrže zařízení, měli byste odpojit tryskací hadici a odstranit pryžové těsnění na spojce. Poté musíte zcela otevřít dávkovací ventil a uzavřít kulový ventil v potrubí stlačeného vzduchu stroje. Při takové konfiguraci ventilu stlačený vzduch vstupuje do nádoby jednotky a z ní vytlačuje mokré abrazivo. Pokud problémy s mokrým materiálem neustávají, zkontrolujte odlučovač popř. doporučujeme před tryskací jednotku instalovat sušičku vzduchu nebo dochlazovač pro úplné odstranění kondenzátu.
 
 
Špatná funkčnost pneumatického ventilu RCV
 
Dálkové ovládání neboli RCV/ RSM ventil je velmi důležitou součástí mobilní tlakové jednotky (s označením RC). Aby byla zajištěna správná funkčnost tohoto ventilu doporučujeme pravidelně kontrolovat kvalitu stlačeného vzduchu a stav gumových prvků uvnitř ventilu po každých 160 hodinách.
 

 

Problém

Možnosti

Řešení

Vzduch nevychází z otvoru spínacích kleští

Dvojitá hadice je ucpaná nebo přitlačená.

Odpojte hadici Twinline a ujistěte se, že není ucpaná.

Pneumatický ventil RCV se nespustí

Bezpečnostní ventil je stále otevřený.

 

Přiváděný vzduch do tryskacího zařízení není dostatečný.

Uzavřete pojistný ventil

 

 

Demontovat regulační ventil, všechny části by se měly volně otáčet.

Pneumatický ventil RCV nelze vypnout

RC kanály jsou ucpané.

 

Nesprávné připojení hadice TWINLINE.

 

Selhání ovládacího ventilu

Vyjměte je a vyčistěte jej.

 

Zkontrolujte připojení a změňte je, pokud jsou nesprávné.

 

Demontujte ventil a ujistěte se, že funguje správně.

 

 

Zablokovaná tryska
Poškozené nebo chybějící síto umožní velkým částicím projít a zablokovat trysku. V případě potřeby vyměňte nebo znovu nainstalujte. Další možností je příliš bohatá směs média. Upravte směs média a vzduchu.
Do trysky jde pouze vzduch
Možnosti:
  • Ujistěte se, že abrazivní materiál je v zařízení.
  • Zkontrolujte, zda není dávkovací ventil v uzavřené poloze.
  • Zkontrolujte, zda není dávkovací ventil blokován cizím tělesem. Uvolněte tlak v zařízení, otevřete dávkovací ventil a zkontrolujte cizí předměty.
  • Ujistěte se, že přívodní potrubí k dávkovacímu ventilu není blokováno cizím tělesem
  • Dávkovací ventil média vyžaduje servis.
 
 
Upozorňujeme, že není dovoleno svařovat nebo pracovat na částech nádoby, které jsou vystaveny tlaku. Povolením instalace nebo opravy zařízení mohou být pouze oprávněné organizace.